نان لواش سبوسدار
تعداد 30 عدد خشک
بهترین مواد اولیه
کیفیت و طعم عالی
بدون جوش شیرین
ماندگاری چند روزه بدون افت کیفیت

20,000 تومان
سنگک کنجد دار
وزن۷۰۰ +گرم
بهترین مواد اولیه
کیفیت و طعم عالی
بدون جوش شیرین
ماندگاری چند روزه بدون افت کیفیت
با بسته بندی مخصوص چورهچی
تضمین کیفیت 
6,000 تومان
نان روغنی کنجددار
وزن660 +گرم
بهترین مواد اولیه
کیفیت و طعم عالی
بدون جوش شیرین
ماندگاری چند روزه بدون افت کیفیت
با بسته بندی مخصوص چورهچی
تضمین کیفیت 
7,000 تومان
نان روغنی زعفرانی
وزن450 +گرم
بهترین مواد اولیه
کیفیت و طعم عالی
بدون جوش شیرین
ماندگاری چند روزه بدون افت کیفیت
با بسته بندی مخصوص چورهچی
تضمین کیفیت 
9,000 تومان